Coaching gruppides


Miks grupiline coaching hea on?

Oskuslikul juhtimisel kujuneb nõustatavate grupist hästi koos töötav, üksteist usaldav ja toetav meeskond, mis on tulemuslikum ja targem kui kõik tema liikmed kokku. Ühe arengunõustaja asemel on igal grupi liikmel terve meeskond nõustajaid. Arendusmeeskond komplekteeritakse inimestest, kes omavahel koos ei tööta, paremal juhul ei ole nad ka eelnevalt tuttavad.

Kuidas toimub grupiline coaching?

Grupp osalejaid (6 kuni 8 inimest) koguneb kindlatel aegadel hommikupoolikuti korraga kolmeks tunniks. Meeskond komplekteeritakse selliselt, et liikmed üksteist täiendaksid ja nende arenguvajadused oleksid ühitatavad. Coachi ülesandeks on sessioonide juhtimine nii, et käsitletavad teemad oleksid kõigile huvipakkuvad ja et kõik liikmed oleksid kaasa haaratud. Enne kohtumiste algust ja vajadusel ka vahepeal kohtub nõustaja kõigi grupiliikmetega individuaalselt. 

Kõik arendusmeeskonna liikmed saavad mõjutada arenduskoosolekute sisu ja vormi. Ühiselt tehakse lühi- ja pikaajaline tegevusplaan, mida vajadusel jooksvalt muudetakse. Igal koosolekul jäetakse aega ka selleks, et meeskonna liikmed saaksid aruteluks püstitada oma aktuaalseid probleeme. Arenduskoosolekutele võidakse kutsuda külalisi-eksperte, arutada loetud raamatute või kuuldud ettekannete üle, ühiselt ette valmistada ja arutada meeskonna liikmetele huvipakkuvaid teemasid. Vahepealsel ajal on grupiliikmed omavahel postiloendi kaudu ühenduses, igati loomulikuks peetakse virtuaalset suhtlust arenduskoosolekute vahelisel ajal. Arendusmeeskond käib koos niikaua, kui vajalikuks peab, sobiv oleks terve hooaja kestev koostöö septembrist maikuuni.  

Uued coachingu grupid 

Veebruaris alustas kaks coachingu gruppi - juhatuse esimeeste/peadirektorite grupp ja juhatuse liikmete/funktsioonijuhtide grupp. 

Grupid kohtuvad kaks korda kuus.

Iga kolmetunnine kohtumine jaguneb kaheks sessiooniks mille vahel on 15-minutiline vaheaeg. Kohtumiste sisuline programm ehitatakse üles vastavuses grupiliikmete arenguvajadustele, huvidele ja soovidele. Gruppide kompelekteerimisel püütakse arvestada vastastikuse täiendamise võimalust ja ühitatavaid arenguvajadusi.

Grupicoachingu sisulise ülesehituse osas on grupp ja coach suhteliselt vabad. Senine praktika on näidanud, et kasulik on igal kohtumisel käsitleda ühte põhiteemat. Sellest räägitakse, selle üle arutatakse, sobivusel ja võimalusel tehakse ka praktilisi harjutusi (näiteks rollimängud). Iga sessiooni lõpuks lepitakse kokku koduülesanne järgmiseks korraks. Iga kohtumise alguses meentuatakse eelmist kohtumist ja räägitakse sellest, kuidas õnnestus koduülesande sooritus. Sellest traditsioonilisest formaadist võib mõnikord grupi ühisel soovil kõrvale kalduda. Näiteks siis, kui grupp otsustab kutsuda külalise ja küsitleda-kuulata teda. Või siis, kui mõnel grupiliikmel on vaja lahendada akuutset juhtimisprobleemi, mille juures ta sooviks teiste nõu kuulda. 

Uued grupid komplekteeruvad sedamööda, kuidas lisandub uusi huvilisi. Neile, kes veel ei tea, kas coaching neile sobiks, toimuvad aeg-ajalt tutvustavad seminarid koos näidissessiooniga. 

Seminar on tasuta, aga kutsetega. Kutse saamiseks või üldse caochinguhuvist märku andmiseks tasub ühendust võtta Tõnis Arro'ga ning kirjutada aadressil tonis.arro@executivelab.ee